Algemene verkoopsvoorwaarden :

1. Onze facturen zijn betaalbaar contant te Oostende. Het trekken van wissels wijkt hiervan niet af en brengt geen schuldvernieuwing teweeg.

2. Eventuele klachten dienen ons schriftelijk en aangetekend binnen de 8 dagen na levering van de goederen gedaan te worden. Leveringsdata zijn steeds benaderd.

3. Retourzendingen zijn desgevallend mogelijk na schriftelijk klacht bij aangetekende zending, dit binnen de 8 dagen na vaststellen verborgen gebrek. Retourzendingen zijn nooit mogelijk wanneer de goederen meer dan 2 maanden eerder geleverd werden of aangekocht werden of wanneer het specifieke goederen betreft, maatwerk of producten met houdbaarheidsdatum.

4. Facturen dewelke op de vervaldag niet betaald zijn, brengen van rechtswege en zonder dat enige sommatie nodig is, een intrest van 10 % per jaar.

5.Bij onverantwoorde en ongegronde niet -betaling op de vervaldag of daarna zal bovendien, als conventionele schadevergoeding van rechtswege en zonder dat enige sommatie nodig is, de hoofdsom forfaitair en onverminderd verhoogd worden met 12 % met een minimum van €75 en een maximum van € 2000 zelfs bij toekenning van termijn van respijt. Alle inningskosten zijn steeds ten laste van de klant.

6. De niet-betaling van een schuld op de vervaldag maakt alle vorderingen van rechtswege en zonder aanmaning ineens opeisbaar en geeft de mogelijkheid alle verdere bestellingen of leveringen op te schorten.

7. De goederen blijven eigendom tot volledige afbetaling van de factuur of het rekeningsbedrag.

8. Offerteprijzen zijn slechts geldig bij integrale bestelling van alle posten. Onze offertes gelden enkel voor de erop bepaalde duur, bij gebrek aan vermelding van een geldigheidsduur zijn onze offertes geldig voor een periode van vijftien dagen vanaf het opmaken van de offerte. Onze offertes zijn steeds onderhevig aan eventuele schommelingen van de prijzen der grondstoffen, van de lonen en valuta.

9. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oostende bevoegd.